Polityka Prywatności (RODO), cookies oraz serwisu internetowego www.marinajastrzebiagora.pl

Informacja o sposobie i celach pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych dla Klientów:
„MARINA JASTRZĘBIA GÓRA APARTAMENTY”

1. CO TO JEST RODO

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych. Pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych miedzy poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

 

2. OD KIEDY RODO BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.
Nowe przepisy obowiązują w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagały krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

 

3. CO TO SĄ DANE OSOBOWE

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W praktyce mogą to być wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będzie również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

 

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych „Marina Jastrzębia Góra Apartamenty”
Ul. Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra,jest
ALTOSUN Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa,
Ul. Władysława Reymonta 16, 80-290 Gdańsk Warszawa NIP: 525-255-39-88

 

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH    

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@marinajastrzebiagora.pl

 

6. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Celem, dla których spółka przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich a w szczególności:

1. W celu dokonania rezerwacji przetwarzane są dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr. telefonu,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2. W celu dokonania meldunku przetwarzane są dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • numer dokumentu lub pesel,
 • nr. rejestracyjny pojazdu,
 • nr. telefonu,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 3. W celu wystawienia rachunku lub faktury VAT za usługę przetwarzane są dane osobowe:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres zamieszkania / adres firmy,
 • NIP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 4. W celach marketingowych przetwarzane są dane osobowe:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • nr. telefonu,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5. W celu realizacji usługi newsletter przetwarzane są dane osobowe:

 • adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6. W celu wystawienia rachunku oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego:

 • imię i nazwisko,
 • dane firmy,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
 • NIP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 7. W celu tworzenia rejestrów czynności przetwarzania oraz innych ewidencji związanych z rozporządzeniem RODO:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO). Przepisy RODO nakładają obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, administrator będzie posiadł wiedzę, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, Posiada również Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami:

 • imię i nazwisko lub dane firmy,
 • adres zamieszkania (jeśli został podany),
 • numer dokumentu lub pesel,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

9. W celu archiwalnym oraz dowodowym:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer dokumentu lub pesel,
 • adres e-mail,
 • wizerunek z monitoringu

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. organ państwowy tego zażąda). Również na potrzeby zabezpieczenia informacji , które mogą służyć wykazaniu faktów o znaczeniu prawnym. Administratora danych przetwarza dane osobowe Klientów gromadzone przez monitoring na terenie apartamentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom korzystającym z apartamentów i innym osobom przebywającym na terenie apartamentów. Pozyskane dane w związku z monitoringiem będą archiwizowane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

10. W celu analitycznym, badania aktywności na stronie internetowej oraz wykorzystania informacji cookies:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • info o systemie operacyjnym użytkownika,
 • lokalizacja, rodzaj urządzenia,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • czas odwiedzin strony oraz zakładek,
 • adres IP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej oraz zarzadzanie strona internetową).

 

7. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Administrator „Marina Jastrzębia Góra Apartamenty” przekazuje pozyskane dane osobowe w celach zaoferowania Klientowi najlepszej obsługi wyłącznie upoważnionym pracownikom do przetwarzania danych osobowych oraz jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, możemy przekazać Pana/Pani dane współpracującym z nami serwisom rezerwacyjnym, firmie prowadzącej księgowość, prawnikom, firmie obsługującej szybką płatności, firmie hostingowej, transportowej, firmie informatycznej, firmie ubezpieczeniowej (np. konieczność naprawienia szkody), firmie ochroniarskiej.
Dane osobowe mogą być przekazywane również organom publicznym o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy prawa i przedstawią odpowiednie żądanie.
Jak przedsiębiorca, korzystamy również z popularnych usług oraz technologii, oferowanych przez podmioty z siedzibą z poza Unii Europejskiej (Microsoft, Google, Facebook). Co za tym idzie, zgromadzone dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016r. Więcej Informacji można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu
Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych (5lat) lub roszczeń cywilnoprawnych spółki lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Długość okresu zależy również od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy tez nie (3lata lub 10 + 1 rok).
 2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, jednak nie dłużej niż przez 5lat.
 3. Dane osobowe przetwarzane głownie do celów analitycznych, wykorzystania „cookies” oraz administrowania strony do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3lata.
 4. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą archiwizowane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

9. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę i zaufanych partnerów oraz ich sprostowania, usunięcia (prawo do zapomnienia), wycofania lub ograniczenia przetwarzania w czasie. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych pisząc o tym na adres kontaktowy: iod@marinajastrzebiagora.pl Klient posiada również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.

 

10. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu na terenie apartamentów z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie apartamentów jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie ale podanie danych osobowych jest też dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Opcjonalnie Klient może zostać poproszony o podanie numeru dokumentu lub numeru pesel. Brak podania danych osobowych uniemożliwi spółce zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

 

11. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje w pełni zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez system informatyczny.

 

12. PLIKI COOKIE

Informujemy że nasza strona internetowa wykorzystuje pliku cookies służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Pliki typu „Cookies” to dane informatyczne zapisane w plikach tekstowych i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzamy różne strony internetowe. Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania informacji tekstowych „Cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

13. USŁUGA NEWSLETTER

Zebrane przez Administratora informacje na temat Klienta są przeznaczone dla spółki ALTOSUN Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa i jej dostawców usług, aby mogli oni przetworzyć wniosek Klienta o rozpoczęcie subskrypcji. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do dostępu, korekty lub usunięcia danych (prawo do zapomnienia), a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszystkie wnioski należy kierować na adres: iod@marinajastrzebiagora.pl

 1. W celu korzystania z usługi newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać swój adres e-mail.
 2. Administrator świadczy usługę newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej polityki prywatności i polityki cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi newsletter.
 4. Zawarcie umowy newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejącego na stronie aktywnego formularza newsletter.
 5. W celach świadczenia usługi newsletter, Administrator będzie przetwarzał podany adres e-mail, przekazany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zawarcia umowy newsletter Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych oraz materiałów marketingowych, w tym celu marketingu bezpośredniego.
 7. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co rozwiązanie umowy na świadczenia usługi newsletter.
 8. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może dokonać tego przez klikniecie w formularz newsletter odpowiedniej zakładki o treści ”Aby zrezygnować z subskrypcji email kliknij tutaj”.

 

14. FORMULARZE

Administrator danych stosuje trzy formularze w ramach strony internetowej:

 1. Formularz kontaktowy – umożliwiający wysłanie wiadomości do „Marina Jastrzębia Góra Apartamenty”. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejsza polityka prywatności w celu kontaktu z Klientem.
 2. Formularz rezerwacyjny – umożliwiający obsługę rezerwacji online apartamentów i wniosków dotyczących zakwaterowania. Pozyskane dane osobowe w procesie rezerwacji online w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich są przetwarzane przez okres zgodny z przepisami kodeksy regulującego stosunki cywilnoprawne.
 3. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania adresu e-mail. Uzyskane dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

 

15. LINK DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na stronie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, otwierających się w nowym oknie przeglądarki. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityka prywatności lub regulaminem na tych stronach.

 

16. AKTUALIZACJA

Wszystkie powyżej przedstawione informacje odnośnie ochrony danych osobowych,  również na stronie internetowej www.marinajastrzebiagora.pl mogą być stale modyfikowane. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie ich treści, szczególnie podczas rezerwacji pobytu w naszych apartamentach.

 

Dyrekcja ” Marina Jastrzębia Góra Apartamenty”
Ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra

 

 

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje/Wynajem (9.00-.20.00)
+48 668 666 444
Alarmowy 501162162 wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia