Regulamin rezerwacji

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinajastrzebiagora.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa, ul. Grzybowska 2 lok. 82 , 00-131 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat.

§2
Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Altosun Sp. z o.o. sp. komandytowa , ul. Grzybowska 2 lok 82, 00-131 Warszawa, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości: 150PLN oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Altosun Spółka z o.o., nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne, pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 668-666-444, wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastrzebiagora.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres e-mail
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

§4
Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 12 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji !

§5
Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta spółka nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

Regulamin pobytu

§1
Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z apartamentu do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 668-666-444

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Marina Jastrzębia Góra Apartamenty ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy w wysokości 500 PLN, zwrotny w chwili oddania kluczy.

Marina Jastrzębia Góra Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Godziny otwarcia biura – Marina Jastrzębia Góra Apartamenty, ul. Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra:
codziennie w godz. : 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 ( w okresie od 30.04 – 30.09)
w pozostałym okresie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 668-666-444

Gości przyjeżdżających w tych godzinach zapraszamy po odbiór kluczy oraz dokonanie formalności meldunkowych.
Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

Przyjazd nocny i odbiór kluczy w miejscu rezerwacji
Istnieje możliwość odbioru kluczy w miejscu rezerwacji po godzinie 18:00. Rezerwacja taka musi być zagwarantowana kartą kredytową /płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC/CVV).  Hotel obciąży kartę kredytową / płatniczą, opłatą w wysokości 50% za cały zarezerwowany pobyt, całość rezerwacji powinna zostać uregulowana do godz 10:00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji na 1 noc., karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§3
Parkowanie pojazdów

Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie gwarantuje dostępności miejsc. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego Apartamentu, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 60 PLN/dobę, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. Goście zobowiązani są do parkowania zgodnie z wydaną podczas meldowania kartą parkingową, na miejscu wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony.

§4
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w biurze Marina Jastrzębia Góra w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN.

§5
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Marina Jastrzębia Góra ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 PLN doliczając ją do rachunku gościa.

§6
Odpowiedzialność za apartament

Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.
- W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Altosun Sp. z o.o.
- Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

§7
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 PLN,
doliczana do rachunku gościa.

§8
Zmiana cen

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych
okresach.

§9
Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§10
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Altosun Spółka z o.o., rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Altosun Spółka z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Altosun Spółka z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 §11
Awarie

PortJastar Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Altosun Spółka z o.o. (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§12
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Altosun Spółka z o.o. . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§13
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Altosun Sp. z o.o.

§14
Postanowienia końcowe

- Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

- Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Altosun Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

- osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody managera obiektu

- osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego oraz placu zabaw wewnętrznego bez zgody managera obiektu oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100zł od osoby

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje: 668 666 444 (8.30-20.00)
668 68 68 68 (20.00-21.30)
Sprzedaż: 606 766 996
wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia